Onlanden (Flora & Fauna)

Fotoimpressie

 

Flora & Fauna

Honderden planten- en diersoorten komen voor. Het karakter zal veranderen omdat vele graslanden verdwijnen en de daarbij behorende dieren zoals weidevogels. Verwacht wordt dat andere soorten profiteren zoals de orchidee rietorchis, de vogels paapje en roerdomp en verschillende libellen en amfibieën.  De otter is inmiddels al weer aanwezig.

Vogels: Er worden steeds meer moerasvogels gesignaleerd. Naast de meer reguliere moerasvogels (Baardmannetje, Roodborsttapuit, Rietgors, Blauwborst, Meerkoet, Slobeend en Zomertaling) soms bijzondere waarnemingen van de purperreiger, kwartelkoning, porseleinhoen of kraanvogel.  Soorten zoals de grote zilverreiger en de lepelaar worden ook al geregeld waargenomen.  De Grote zilverreiger is de mascotte van de Onlanden. Nu is het wachten of in de toekomst de Grote karekiet en Zwart stern ook weer terugkomen.

In de wintermaanden worden de onlanden bezocht door duizenden Kolganzen en Brandganzen als rust- en foerageergebied. In bepaalde stukken is de Smient dan ook veelvuldig aanwezig. Vergezeld door Slobeenden en Wintertalingen.  Daarnaast zijn jagende Blauwe kiekendieven en slechtvalken een mooi gezicht.

In het gebied zie je soms een wezel of hermelijn voor je uit over het pad wegschieten. Soms even stilstaand en nieuwsgierig achterom kijkend. Een rank en soepel dier. De zeldzame waterspitsmuis voelt zich ook steeds meer thuis in de Onlanden.  De otter is ondertussen ook weer gesignaleerd en heeft zelfs al jongen voortgebracht.   Qua kikkers kan je volgende vier tegenkomen: poelkikker, grote meerkikker, bastaardkikker en de heikikker.

Wat de flora betreft zie je de kenmerkende waterplanten (onder andere dotterbloem, krabbenscheer, kleine valeriaan en watermunt). En op de natte hooilanden soorten zoals echte koekoeksbloem en grote boterbloem. Langs de Onlandse Dijk in het voorjaar veel klein hoefblad.

Voor meer info zie Onlanden.