Peizer- en Eeldermaden

Fotoimpressie

 

Zie voor meer foto’s van de Peizer- en Eeldermaden de volgende deelgebieden:

Beschrijving

De Peizer- en Eeldermaden is een natuurgebied , gelegen tussen de dorpen Peize, Eelde-Paterswolde en Eelderwolde. Het gebied is onderdeel van het grotere natuurgebied de Onlanden. De Peizermade ligt ten westen van het Eelderdiep, de Eeldermade ten oosten hiervan. Bevat de deelgebieden Peizerweering, Broekenweering, Weeringsbroeken en Eelderdiep.

Het is een laagveengebied met natte en bloemrijke graslanden, met sloten, bosjes en houtwallen. Kwelwater komt aan de oppervlakte naar boven.  In de hooi- en weilanden komen veel weidevogels voor. Kieviet, wulp, kemphanen, tureluurs en grutto’s hoor je hier in het voorjaar en zomer. Graspiepers zijn er volop. Daarnaast zeldzamer soorten zoals de veldleeuwerik, watersnip, paapje en kwartelkoning.

Qua flora bloeit hier de dotterbloem, grote boterbloem, waterviolier en kleine valeriaan.

Het Eelderdiep is nu aan de noordkant via een slenk verbonden met het Langmameer. Een stuw zorgt ervoor dat het waterpeil van het Eelderdiep hoog blijft. Een vistrap is aangelegd zodat beekvissen kunnen migreren.   Het zeer hoge waterpeil in de Peizerweering trekt watervogels aan zoals de ijsvogel, roerdomp, porseleinhoen, waterral, lepelaar en grote zilverreiger. Verder veel rietgorzen, rietzangers en en in kleine aantallen blauwborsten en baardmannetjes. Bruine kiekendieven broeden er en in de wintermaanden komt de veel zeldzamere blauwe kiekendief voor. Sinds kort in de winter ook de zeer zeldzame steppekiekendief.  Verder  in de wintermaanden wintertalingen, krakeenden en smienten.

Voor meer info en foto’s zie Onlanden.