Warkummerwaard

Fotoimpressie

Beschrijving

Voormalige zandplaat in de Zuiderzee. Een open gebied met een weids karakter. Aan de buitenrand liggen schelpenbanken en zandplaten. Meer landinwaarts zijn bloemrijke natte graslanden. In het voorjaar een prachtige mozaïek van gele en paarse kleuren door de bloeiende planten.

Flora & Fauna

Planten: grote ratelaar, moeraspaardebloem, orchideeën echte koekoeksbloem, aardbeiklaver, fraai duizendguldenkruid, zilte zegge, waterpunge en zilt torkruid.

Vogels: Tijdens het broedseizoen gaat het om grote aantallen kokmeeuwen en visdiefjes. De kluut, bontbekplevier en geelpootmeeuw broeden er ook. Later in het jaar de vooral: grutto’s, wulpen, kemphanen en goudplevieren. In mindere mate: Groenpootruiters, zwarte ruiters, watersnippen en oeverlopers. ’s Winters rusten en foerageren hier enorme aantallen ganzen (grauwe gans, brandgans en kolgans) en smienten.