Dinkeldal

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Dinkeldal bestaat uit de rivier de Dinkel en zijn zijbeken en de natuur langs de oevers. De 89 (46 km door Twente) lange rivier de Dinkel stroom in het dal.  Het heeft een deels nog natuurlijk meanderende loop met op sommige delen steile oeverwallen. Het beekdal wordt door kleine hoogteverschillen, houtwallen, bossen, schrale en vochtige graslanden (klein deel daarvan van het zeldzame type stroomdalgrasland) en heideterreinen. Een relatief uitgebreid natuurgebied waarin de Dinkel steile meanderende oevers heeft, is het Lutterzand bestande uit jeneverbesstruiken, dennenbossen en heidevelden.

De Dinkel heeft zijn oorsprong in Duitsland en stroomt Nederland binnen bij Gronau en verlaat Nederland weer bij het Lattrop om vervolgens bij Neuenhaus uit te monden in de Vecht.

 

Flora & Fauna

In de schrale graslanden langs de Dinkel komt de steenanjer en geel walstro voor. Op vochtige zandige delen komen pioniersvegetaties met zeggen, russen en biezen voor. In de houtwallen komen struiken voor zoals de wegedoorn en de wilde kardinaalmuts. Qua vogels komt langs de oevers van de Dinkel de ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de oeverzwaluw voor.