Springendal en Dal van de Mosbeek

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek ligt op de stuwwal van Ootmarsum in Noordoost-Twente. Het gebied heeft veel hoogteverschillen dankzij het voorkomen van zowel heuvelruggen als erosiedalen. In het gebeid liggen natte schraalgraslanden (waaronder kalkmoeras), droge en vochtige heidegebieden, jeneverbesstruweel, heischrale graslanden, houtwallen en diverse soorten bossen. Heidegebieden die in het gebied liggen zijn onder andere de Manderheide, Vasserheide en de Paardenslenkte.

In het gebied ontspringen meerdere beken uit bronnen waaronder de Hazelbekke, de Mosbeek en de Springendalse Beek. De beken bevatten kalkrijk water wat belangrijk is voor de natuurwaarden van het gebied.

 

Flora & Fauna

In het gebied komen zeldzame planten zoals de echte koekoeksbloem, beenbreek, orchideeën, klokjesgentiaan, vetblad, schedegeelster, klimopwaterranonkel, drijvende waterweegbree, kleine valeriaan en paarbladig goudveil voor. Langs de Mosbeek ligt een stroomhoogveentje met onder meer vetblad, parnassia en de zeer zeldzame veenorchis. Verder komen er verschillende zeggensoorten voor.

Langs de Mosbeek broedt de grote gele kwikstaart. Andere karakteristieke soorten die er hun habitat vinden zijn onder andere de zwarte specht, de middelste bonte specht, de kleine bonte specht, de appelvink, de wespendief en de fluiter.

In de Springendalse beek komt de zeldzame vis beekprik voor. In de Mandermaten (een houtwal) komt het vliegend hert (= de grootste Nederlandse kever) voor.