Drents-Friese Wold (NP)

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is één van de grootste bosgebieden van Nederland.  Ligt op de grens van Drenthe en Friesland.  Het gebied herbergt een variatie aan loof- en naaldbossen,  stuifzand, (vochtige) heidegebieden, diverse vennen, binnenlandse duingebieden, veengebieden, zandruggen en beekdalgraslanden.

 • bos (loof- en naaldbossen); de bossen van het Drents-Friese Wold zijn voor het merendeel aangelegd met naaldbomen.
 • wilde natuur; in delen wordt minimaal beheer toegepast.
 • (natte) heide; de uitgestrekte vochtige heide het Doldersummer- en Wapserveld. De natte delen op de heide  grotendeels afhankelijk van ophoog komend grondwater.
 • ven; in de bossen liggen diverse vennen (o.a.  Snoekveen, de Ganzenpoel en het Groote Veen). De meeste vennen zijn ontstaan door stagnerend smeltwater in de ijstijd. De bodem en het water zijn kalkarm. In het stuifzandgebied Aekingerzand ligt de ven de Grenspoel.
 • levend stuifzand; hier heeft wind grotendeels vrij spel waardoor er een karakteristiek landschap van duinen ontstaat.
 • beekdal
 • hooi- en graslanden
 • esdorpenlandschap (oude akkercomplexen)

Bekende deelgebieden in het nationale park zijn:

 • Aekingerzand  of ook wel Kale Duinen: een stuifzandgebied het  (meer info hier)
 • Doldersummer- en Wapserveld: natte heidegebieden
 • Vledder Aa: beekdalsysteem
 • Dieverzand: een bosgebied op voormalig stuifzand

 

Flora & Fauna

 • Karakteristieke Nederlandse loofbomen zoals zomereik en beuk.  In de bossen komt de zwarte specht voor (tevens het logo van het nationale park).
 • Op de heide broeden onder andere roodborsttapuit, wulp en boomleeuwerik.  Qua flora komt op de heide dopheide, struikheide, veenpluis, beenbreek, gagel, zonnedauw,  en klokjesgentiaan voor.  De adder komt er voor.
 • Op het Doldersummer- en Wapserveld en Aekingerzand  graast een kudde heideschapen. Tevens lopen op het Doldersummer- en Wapserveld Sayaguesa-runderen.
 • In het stuifzandgebied leeft de zandhagedis en broeden er nog tapuiten in oude konijnenholen.
 • Op voedselarme plaatsen in de bossen komen grove dennen-kraaiheidebossen voor
 • Diverse vogelbiotopen (bosvogels, weidevogels en moerasvogels