Kwelders Noordpolder

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een langgerekt buitendijks getijdengebied met kwelders en wadvlaktes met grote aantallen wad- en watervogels in trektijd en winter. Kweldergebied ligt ten noorden van Warffum.  

Flora & Fauna

De kwelders zijn een  rust- foerageergebied voor de vele steltlopers tijdens hoogwater. Waaronder de scholekster, wulp, bonte strandloper, bontbekplevier, rosse grutto, tureluur, kluut, groenpootruiter en de bontbekplevier.  Kleinere soorten zoals de graspieper en de veldleeuwerik broeden er. Bij laagwater gaan de de vogels naar de droogvallende wadplaten om te fourageren.  Op de kwelders verblijven ook veel eenden- en ganzensoorten (bergeend, smient, wilde eend, slobeend, wintertaling, grauwe gans, brandgans en rotgans). Met name in de winter kunnen dat enorme aantallen ganzen zijn (> 100.000).  Bijzondere wintergasten zijn de sneeuwgors, ijsgors, frater en standleeuwerik. 

Voorkomende planten zijn  zeekraal (dichtbij de zee op de zoute slikkige platen) en verder op de hogere gedeelten van de kwelder zeealsem, zeeaster, kweldergras, Engels gras, Engels lepelblad en duinaveruit.