Mepper Hooilanden & De Marsen

Fotoimpressie

Beschrijving

De Mepper Hooilanden is een natuurgebied grenzend aan de Boswachterij Gees, gelegen ten westen van het dorp Meppen en ten noorden van het dorp Gees. De van oorsprong hooi- of onlanden zijn afgegraven en fungeren nu als natuurgebied en tevens als waterberging.  In het natuurgebied liggen plassen en laaggelegen schrale graslanden.  De plassen worden gevoed door kwel- en regenwater.  De Geeserstroom ontspringt er. Ten oosten van de Mepper Hooilanden ligt De Marsen. Een gebied met natte hooilanden.

Flora & Fauna

Een kudde Schotse hooglanders begraast het gebied. Qua vogels broedt er de veldleeuwerik en graspiepers. Incidenteel wordt de zeearend er gespot. In het najaar zijn er regelmatig stellopers te zien. In de winter foerageren en rusten er diverse eendensoorten (slobeend, krakeend, smient, pijlstaart, wintertaling, tafeleend), wilde zwanen en ganzen (waaronder grauwe ganzen en kolganzen).