De Deelen

Fotoimpressie

Beschrijving

Een vroeger deels afgegraven veengebied ten noorden van Heerenveen. Nu een afwisseling van water, petgaten, riet, moerasbosjes en smalle graslanden (voormalige legakkers).  Heeft de status van wetland.

Flora & Fauna

In het gebied broeden onder meer de rietzanger, de snor, de grote karekiet, de zwarte stern, de blauwborst en de purperreiger. In de herfst en winter komen er duizenden eenden en ganzen, waaronder smienten, kolganzen, slobeenden en brandganzen naar De Deelen.