Peazemerlannen

Fotoimpressie

Beschrijving

Het natuurgebied Peazemerlannen ligt in het noorden van Friesland langs de Waddenzee. Het gebied grenst aan de plaatsen Moddergat en Paesens. Tijdens een zware storm in 1973 sloeg het beukende water van de Waddenzee een gat in de dijk. Het gat is nooit meer gedicht.  Het water kon daardoor  het gebied binnendringen Hierdoor is er een gevarieerd kwelderlandschap ontstaan. Bij laagwater foerageren de wadvogels op het wad op de drooggevallen geulen en plassen.

Flora & Fauna

In de zomerpolders broeden scholeksters, kieviten, tureluurs en kluten. Wadvogels verzamelen zich hier samen op plaatsen die nog droog zijn, de zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen. Soorten die hier voorkomen (afhankelijk van seizoen) zijn onder andere lepelaar, kleine zilverreiger, oeverloper, watersnip, bonte strandloper, drieteenstrandloper, krombekstrandloper, rosse grutto, krombekstrandlopers, steenloper, zilverplevier, goudplevier, bontbekplevier, kanoet, wulp, paarse strandloper, regenwulp, groenpootruiter, tureluur en zwarte ruiter. Graspiepers en veldleeuweriken kun je aantreffen op de hoger gelegen gedeelten.

In het najaar tot in het voorjaar komen hier veel rotganzen en brandganzen voor.  Tevens verblijven hier in de winter vogels zoals de strandleeuwerik, sneeuwgors, frater en de paarse strandloper.  Deze soorten vind je in Nederland in de winter eigenlijk alleen maar langs de kust (kwelders, dijken en strand).  In die periode zijn ook regelmatig foeragerende velduilen te zien.

Zoutminnende planten zoals zeeasters en lamsoor kleuren het gebied paars tijdens de bloeiperiode in het najaar. Zeekraal (lage zoutminnende plant) bloeit er dan ook volop en geeft de kwelders een rode laag. Zie hier voor meer informatie over de Waddenzee.