Wormer- en Jisperveld

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een uniek weideveengebied ten noorden van de Zaanstreek.  Het Wormer- en Jisperveld is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Kenmerkend in het veld zijn de honderden weilandjes omgeven door smalle sloten en rietkragen. De meer grote wateren het Zwet, de Poel en de Merken liggen tevens in de polder. Het veld maakt deel uit van het Nationaal Landschap Laag Holland

Dit lappendeken van water en land is ruim duizend jaar geleden ontstaan door ontginning van het veenmoeras voor de landbouw. Voor akkerbouw bleek het gebied uiteindelijk te nat en werd er voornamelijk veeteelt bedreven. In de loop van de tijd is het veen steeds verder ingeklonken waardoor het nu 1 á 2 meter onder zeeniveau ligt.  Door overstromingen in het verleden van de Zuiderzee is het water nu licht brak.

 

Flora & Fauna

Naast de gebruikelijke planten die je kan verwachten in een nat gebied, zoals de echte koekoeksbloem. moerasandijvie en  moerasvarens ,  tevens ook brakwaterplanten zoals lepelblad en heemst. Verder voorkomen van zonnedauw en zeldzamere orchideeën.

Het gebied herbergt in het voorjaar talrijke grutto’s, tureluurs, kievitten en andere weidevogels. Visdiefjes en kokmeeuwen hebben er broedkolonies. Daarnaast zijn riet-, moeras- en roofvogels aanwezig.  En wintergasten zoals de smient, wintertaling, grote zilverreiger en ganzen.