Hegewiersterfjild

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Hegewiersterfjild (in Nederlands: Hoogewiersterveld) is een reliëfrijk weiland (plas-drasgebied) waar veel weidevogels verblijven. De kleine hoogteverschillen zijn grotendeels ontstaan door kleiwinning (het zogenoemde tichelen) in vroegere jaren. Net naast de zeedijk ligt een grotere waterplas. gebied ligt ten zuiden van Harlingen.

Flora & Fauna

Zoute kwel komt aan de oppervlakte voor. Hierdoor komen  zoutminnende planten zoals zeekraal, zeeaster en zilte schijnspurrie voor. In het voorjaar bloeien er orchideeën, pinksterbloemen, grote ratelaars en boterbloemen. Een natuurgebied waar zowel wad- als weidevogels broeden . In het voorjaar broeden er weidevogels zoals  grutto’s, tureluurs, scholeksters en kieviten.  Steltlopers zijn er geregeld te zien. Wadvogels komen met vloed schuilen voor het hoge zeewater. In het najaar groepen van smienten, tafeleenden, diverse soorten ganzen en goudplevieren.