Wieringen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Wieringen is een voormalig eiland gelegen tussen de Waddenzee en de Zuiderzee.  De Zuiderzeewerken – afsluiten Amsteldiep, aanleg Wieringermeerdijk, aanleg afsluitdijk – maakten een einde aan de ‘status’ eiland. Wieringen ligt in het uiterste noorden van de kop van Noord-Holland, ten noorden van de Wieringermeerpolder. Wieringen kenmerkt zich door lichte glooiingen en een open landschap met kleine dorpjes, holle wegen, wierdijken, kogen (= de lagere open gebieden) en karakteristieke boerderijen.  Bij Vatrop liggen nog delen van oude betonnen stormkeringen. Deze stormkeringen waren aangelegd ter bescherming van hoogwater bij storm vanuit de Waddenzee.

Bijzondere natuurgebieden op Wieringen zijn: Vatrop, Broekerpolder, Normerven, het Schor van Den Oever en Marskepoeltjes.

Vatrop (plas): een binnendijks natuurgebied ontstaan uit een voormalig zanddepot

Broekerpolder: een vogelrijke polder direct achter de Waddenzeedijk. In de winter grote groepen rotganzen, kolganzen en brandganzen foerageren en vluchtplaatsen voor soorten als wulpen, goudplevieren en  steltlopers.

Normerven: een hoogwater vluchtplaats in buitendijks kweldergebied  voor wadvogels.

het Schor van Den Oever: een buitendijks slikgebied met veel wadvogels (o.a. bergeenden, bonte strandlopers, wulpen, scholeksters, (rosse) grutto’s, bontbekplevieren).

Marskepoeltjes:  moerassige gebiedjes waar zout kwelwater omhoog komt.  Veel vogels en zoutminnende planten.

Meer foto’s langs Waddenzeekust op Wieringen :