Reitdiepdal

Fotoimpressie

Beschrijving

Boven de stad Groningen ligt het uitgestrekte Reitdiepgebied. Het diep – Reitdiep genaamd – loopt van Groningen tot in het Lauwersmeer met mooie grote meanders. Het Reitdiep is het oudste cultuurgebied van Nederland en grotendeels nog intact. Kronkelende wegen en waterlopen, borgen, oude pittoreske dorpen, wierden, sluizen, dijken en langs de oevers natuurgebieden (grasland) met weidevogels. Ooit één van de welvarendste regio’s van Nederland.

Flora & Fauna

In het voorjaar op de graslanden langs het meanderende Reitdiep het geluid van de kievit, de grutto, de tureluur en de de scholekster. In sommige delen daarvan is het beheer speciaal ingericht om geschikte broed- en foerageergebied te creëren voor deze weidevogels. Andere soorten zijn de gele kwikstaart en de watersnip. In het najaar en winter soms grote groepen goudplevieren te zien. Verder in die periode smienten, zwanen en ganzen. In het gebied bloeien in de sloten veel zwanenbloemen.