Coepelduynen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Coepelduynen is een smalle strook kustduinen tussen Katwijk en Noordwijk. Het relatief kleine gebied is een gevarieerd reliëfrijk duinlandschap en landschappelijk zeer afwisselend. Er zijn duinvalleien zoals Guytendel en Spijkerdel. Het betreft een zeedorpenlandschap (een karakteristiek duinlandschap ontstaan door langdurige menselijke beïnvloeding). Vroeger werden deze duinpannen gebruikt als landbouwgrond (aardappelteelt). Hierdoor bleef de begroeiing laag en afwisselen. Recent zijn hier natuurherstelmaatregelen getroffen door de valleien uit te graven tot op het grondwaterniveau. Er ontstaan nu ontwikkelde kalkrijke duingraslanden met daarin veel zeldzame kenmerkende plantensoorten.

De aanwezigheid van witte duinen (helmduinen) in de Coepelduynen is relatief van groot belang. Het habitattype witte duinen is wijd verspreid langs de Atlantische en Mediterrane kust maar in Nederland komen weinig goed ontwikkelde witte duinen voor. Door het ontbreken van een binnenduinrand is de overgang naar het polderlandschap vrij abrupt. Het beheer is in handen van Domeinen en Staatsbosbeheer.

Flora & Fauna

Hier groeien veel bijzondere planten zoals nachtsilene, wondklaver en verschillende wilde orchideeën. Een zeer zeldzame orchidee die hier voorkomt is Hondskruid (met name in de natte vallei Guytendel staan kleine exemplaren). Ook komen hier zeldzame mossen en paddenstoelen voor. In de zeereep (de strook duinen die aan het strand grenst) broeden nachtegalen en grasmussen. Roodborsttapuiten broeden ook in de Coepelduynen.