Polder Breebaart

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Flora & Fauna

Op de lage, vochtige plekken in de polder vind je zeekraal, schorrenkruid, zeeaster en het goudknopje.In het gebied komen veel steltlopers (o.a. een kolonie kluten, tureluurs, zwarte- en groenpootruiters), ganzen en eenden voor. Daarnaast lepelaars, bontbekplevieren, goudplevieren, zilverplevieren, bonte strandlopers, rosse grutto’s, oeverlopers en ook andere zeldzame soorten zoals bijvoorbeeld de grauwe franjepoot en de breedbekstrandloper. Voor wadvogels en trekvogels is het gebied zeer in trek.  Tijdens laagwater foerageren de vogels op de ernaast gelegen slikplaten van de Dollard. Wordt het hoogwater dan kunnen ze zich weer terugtrekken naar de Breebaart polder.  Met name eind zomer/ najaar zijn de wadvogels hier met tienduizenden tegelijk vertegenwoordigd.