Peizerweering

Fotoimpressie

Beschijving

Een moerasgebied met verruigde delen. Door het gebied stroomt het Eelderdiep. Via een slenk is de Peizerweering verbonden met het Langmameer. Het waterpeil in het Eelderdiep wordt hoog gehouden door een stuw (noordkant Weeringse Dijk). Een vistrap maakt migratie van beekvissen mogelijk.

De Peizerweering heeft een hoog waterpeil wat ideaal is voor veel moerasvogels waaronder de blauwborst, rietgors, rietzanger, baardmannetje en grote zilverreiger. In de vroege ochtend zijn grote groepen zilverreigers geen uitzondering . In het voorjaar regelmatig bijzondere trekvogels te zien zoals de zomertaling. Tijdens de trek ook geregeld een visarend te zien.  In de winter veel soorten ganzen en eenden aanwezig (slobeend, smient, wintertaling, kuifeend, krakeend, tafeleend, nonnetje, pijlstaart). Roofvogels zoals buizerd, bruine kiekendief, blauwe kiekendief ( in de winter), ruigpootbuizerd (in de winter), torenvalk en de zeearend vliegen geregeld over. Laatste jaren een grote broedkolonie met kokmeeuwen met daartussen enkele geoorde futen. Voor meer info zie Onlanden.