Noard-Fryslân Bûtendyks

Fotoimpressie

Beschrijving

Noard-Fryslân Bûtendyks  is een omvangrijk natuurgebied in het noorden van Friesland. Het bestaat uit een aantal aaneengesloten deelgebieden en vormt zo één van Europa’s grote kweldergebieden. Het natuurgebied  ligt tussen de zeedijk en de Waddenzee beginnend bij  Zwarte Haan tot aan de pier bij het dorp Holwerd. Kenmerkend van het gebied zijn de weide uitzichten, uitgestrektheid en rust. In beheer bij It Fryske Gea.  Het landschap bestaat uit zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken is rijk aan flora en fauna. Jaarlijks rusten, broeden en foerageren hier honderdduizenden vogels.

Deelgebieden:

  • Bildtpollen
  • Noarderleech
  • Blije en Ferwert Bûtendyks
  • Holwerterwestpolder

Afgelopen jaren (en nog steeds) is er een zout-zoet watergradiënt gerealiseerd. Via openingen in de zomerdijk heeft het opkomende water weer deels vrij spel.  Slenken in het gebied laten het zoute water verder het gebied inkomen.  Zo ontstaan er meer vastelandkwelders. Een gedeelte blijft behouden als zomerpolder om zo tijdens hoogwater het vee een plaats te kunnen bieden (in de weideperiode grazen er veel paarden en koeien).

Flora & Fauna

Het landschap is kleurrijk. In de zomer en najaar vormt zich een erg fraaie kleurenpalet.  Het paars van de zeeaster, bruinrood van de zeekraal en het zilver van de zeealsem vallen op. Andere soorten die er bloeien zijn schorrekruid, spiesmelde, gewone zoutmelde, zeeweegbree, melkkruid en aardbei­klaver.

De kwelders , polders en de wadplaten zijn een belangrijke rijke voedselbron voor de vogels die er voorkomen. In de zomerpolders laten weidevogels zich horen en zien. Op de kwelders broeden kolonievogels zoals kluut, visdiefje en Noordse stern. Verder verspreid de bergeenden, gele kwikstaart, graspieper en veldleeuwerik. In de winter zijn er enorme aantallen ganzen. Veel brand- en rotganzen. Ieder jaar zijn er tijdens perioden honderden steltlopers. Vooral kluten, zwarte ruiters, kanoetstrandlopers, tureluurs, zilverplevieren, rosse grutto’s, goudplevieren, wulpen en bonte strandlopers.