Onlanden

Fotoimpressie

Beschrijving

De Onlanden is een mooi beekdallandschap in de kop van Drenthe.  Het is een nat laagveengebied tussen de beekdalen van het Eelderdiep en het Peizerdiep. Het landschap bestaat uit moerasbos, bosjes, houtwallen, ruige gras- en hooilanden en sloten waarin waterviolier en dotterbloem bloeien. Het gebied is volop in ontwikkeling.  Tevens is het een waterbergingsgebied waar ruimte is voor overtollig water.

Vroeger was dit gebied één groot veenmoeras en niet of nauwelijks toegankelijk. Vandaar de naam Onland en daardoor vrijwel onbruikbaar was voor agrarisch gebruik. Vaak was de (grond-)waterstand er ook hoog. De flora- en fauna is er anders dan in het omringend agrarisch gebied.  Nu is het veenweidegebied weer terug gegeven aan de natuur. De beken stromen er weer doorheen en er kan zich opnieuw een moeras ontwikkelen met natuurlijk wisselende waterstanden. Het wordt als ware weer echt ‘onland’. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Groninger Landschap en Drents Landschap.

Deelgebieden Onlanden met meer beeldmateriaal :

Flora & Fauna

Vele planten- en diersoorten komen voor.

Vogels: Naast diverse zangvogels worden steeds meer moerasvogels gesignaleerd. Naast de meer reguliere moerasvogels (baardmannetje, rietzanger, roodborsttapuit, rietgors, blauwborst, meerkoet, slobeend en zomertaling) soms bijzondere waarnemingen van de purperreiger, kwartelkoning, porseleinhoen of kraanvogel.  Soorten zoals de grote zilverreiger en de lepelaar worden ook al geregeld waargenomen.  De grote zilverreiger is de mascotte van de Onlanden. Nu is het wachten of in de toekomst de grote karekiet en zwart stern ook weer terugkomen.  In het voorjaar kan je er het ‘hoempen’ van de roerdomp horen, uit het riet komt het  ‘snorren’ van de snor en in de lucht zangvluchten van de veldleeuwerik. Op de drogere delen kan je in de zomer enkele paapjes en gele kwikstaarten zien.

In de wintermaanden worden de onlanden bezocht door duizenden Kolganzen en Brandganzen als rust- en foerageergebied. In bepaalde stukken is de smient dan ook veelvuldig aanwezig. Vergezeld door slobeenden, wintertalingen en in minder grote getalen krakeenden en tafeleenden.   Typische wintergasten in kleine aantallen zijn pijlstaarten nonnetjes en grote zaagbekken.  Boven de rietlanden zie je jagende blauwe kiekendieven en slechtvalken. En de zeearend laat zich tegenwoordig ook steeds vaker zien.

In het gebied zie je soms een wezel of hermelijn voor je uit over het pad wegschieten. Soms even stilstaand en nieuwsgierig achterom kijkend. Een rank, speels en soepel dier. De zeldzame waterspitsmuis voelt zich ook steeds meer thuis in de Onlanden.  De otter is ondertussen ook weer gesignaleerd en heeft zelfs al jongen voortgebracht.   Qua kikkers kan je volgende vier tegenkomen: poelkikker, grote meerkikker, bastaardkikker en de heikikker.

Wat de flora betreft zie je de kenmerkende waterplanten (onder andere dotterbloem, krabbenscheer, kleine valeriaan en watermunt).