Gaasterland

Fotoimpressie

Beschrijving

Gaasterland ligt in zuidwesten van Friesland. Het gebied is zacht glooiend, heeft kliffen, is bosrijk (voornamelijk loofbos), heeft weilanden  en aan de zuidkant begrensd door het IJsselmeer. De naam Gaasterland is ontleend aan de gaasten (hoge keileem- en zandgronden opgestuwd in de voorlaatste ijstijd). In het gebied liggen de kliffen ‘Mirnser Klif’ en de ‘Oudemirdumer Klif’. Een derde klif is de ‘Roode Klif ‘ maar ligt net buiten Gaasterland. Een bekend bos in Gaasterland is het Rijsterbos.

Flora & Fauna

In het gebied leven reeën en heeft relatief veel bewoonde dassenburchten. Een fraaie plas in de bossen (Wyldemerk) herbergt een libellenreservaat. In het voorjaar het geluid van kieviten en grutto’s boven de weilanden. ’s Winters grazen er tienduizenden ganzen. Vanaf de IJsselmeerdijk hebt je bij Mirns uitzicht op de Mokkebank (een begroeide plaat met een geul en bosjes).  Een vogelrijkgebied met soorten als de lepelaar, kemphaan. baardmannetje, rietgors en rietzanger.

In de bossen van Gaasterland groeien typische soorten , zoals dalkruid, lelietje-van-dalen, gewone salomonszegel, bosanemoon en diverse varens.  In het grasland en langs de kliffen bloeien grasklokje, zandblauwtje, geel walstro, Engels gras en zandpaardenbloem. Verder geven de struiken brem, sleedoorn en eenstijlige meidoorn de kliffen kleur.