Olde Maten

Fotoimpressie

Beschrijving

Een veengebied ten oosten van Zwartsluis. Opvallend zijn de lange en smalle stroken weiland met aan weerszijden bebossing. Dit wordt een slagenlandschap genoemd en is ontstaan door de turfwinning.  Het gebied heeft naast de veenweiden ook elzensingels, veel sloten, petgaten, blauwgraslanden, trilvenen  en moerasbossen.

Flora & Fauna

In de sloten veel krabbenscheer en fonteinkruiden.