Helderse Duinen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Helderse Duinen is een natuurgebied met duinen, duinvalleien en dennenbossen ten westen van Den Helder. Het omvat de Grafelijksduinen en de Donkere Duinen.

Het gebied de Grafelijksduinen was ooit deel van het waddeneiland Huisduinen. In de 16e eeuw stoof echter het gat tussen de twee eilanden dicht waardoor het uiteindelijk is vastgegroeid aan het vasteland.  Na het stoppen van drinkwaterwinning in het gebied is de waterstand veel hoger geworden. In het gebied ligt een duinmeertje, de Harmplas. Een groot deel van de Grafelijkheidsduinen is vrij droog met daartussen natte tot vochtige valleien. Aan de noordkant van de duinen ligt Fort Kijkduin. Het fort is gebouwd in opdracht van Napoleon Bonaparte.

De Donkere Duinen is een duingebied met aangeplant dennenbos.

Flora & Fauna

De Grafelijksduinen worden begraasd door Schotse Hooglanders en enkele Konikpaarden.  De orchideeën riet- en welriekende nachtorchis komen er voor. Andere kwetsbare plantensoorten die voorkomen in de nattere delen zijn verfbrem, strandduizendguldenkruid, fraai duizendguldenkruid, parnassia en heidekartelblad. Op de drogere delen veelal helm, schapengras, op de zuidelijke hellingen ook zandblauwtje en buntgras en in delen ook struikheide. Andere kleurrijke soorten zijn stekelbrem, hondsviooltje en duinviooltje.

Bijzonder is het broeden van de geoorde fuut. Daarnaast komen soorten zoals roodborsttapuit, tapuit, graspieper, kneu, bergeend, fitis en putter voor. De zwarte roodstaart broedt incidenteel op het terrein van Fort Kijkduin. In het voorjaar vallen de soms tientallen beflijsters op.

Qua amfibieën vinden kikkers, rugstreeppadden en kleine watersalamanders in de Grafelijksduinen een plek.

In het bos van de Donkere Duinen komen veel bosvogels voor (kuifmees, staartmees, goudhaan).