Alde Feanen (NP)

Fotoimpressie

Beschrijving

Midden in Friesland ligt het grote laagveenmoeras De Alde Feanen. In het gebied ligt het plaatsje Eernewoude. Het nationaal park bestaat uit een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, petgaten, rietlanden, graslanden, struwelen en moerasbossen. Afwisseling van open water met beschutte moerasbossen. Sommige delen van het grasland zijn vrij zeldzame bloemrijke graslanden – de blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden.

Flora & Fauna

Qua vogels zijn de blauwe reiger, aalscholver en fuut algemeen in De Alde Feanen. Er is een grote aalscholverkolonie. In het riet broeden het baardmannetje,  de rietgors en de kleine karekiet. Zeldzamere soorten zijn de purperreiger, bruine kiekendief en roerdomp. Weidevogels zoals kemphaan, kwartelkoning, watersnip, grutto, slobeend en zomertaling zijn aanwezig. In de winter rusten en foerageren er talrijke eenden zoals smient, tafeleend, kuifeend, wilde eend en krakeend.

In het (open) water bloeien in de zomer gele plomp en de witte waterlelie.  De dotterbloemhooilanden bestaan uit gewone dotterbloem, echte koekoeksbloem, waterkruiskruid, kale jonker, grote ratelaar, grote wederik en moerasrolklaver. Het blauwgrasland kent een grot rijkdom aan grassen, kruiden en zeggen (waaronder de blauwe zegge, vlozegge en blonde zegge). In de Alde Feanen voorkomende kruidachtige vegetaties bestaan uit o.a. moerasspirea, echte valeriaan, moerasmelkdistel, koninginnekruid, moeraslathyrus en grote wederik.