Makkumerwaarden

Fotoimpressie

Zie deelgebieden hieronder.

Beschrijving
Voor de Friese IJsselmeerkust ligt een groot gevarieerd natuurgebied bestaande uit begroeide zandplaten met daarom heen ondiep water: de Makkumernoardwaard, de Makkumersúdwaard en de Koaiwaard. Het gebied ligt ten noorden van Gaast en loopt door tot de Afsluitdijk in het noorden. Rondom deze gebieden ligt bovendien een uitgestrekt watervogelreservaat. Het gebied kenmerkt zicht door rietvelden, moerasruigten, bloemrijke hooilanden, struwelen en wilgenbroeken.

De deelgebieden (met meer foto’s):

Flora & Fauna

IJsselmeerkust zijn het hele jaar door vogels te zien. Vooral verschillende soorten eenden, steltlopers, zwanen en ganzen, maar ook lepelaars. Verder de volgende  riet- en moerasvogels:  roerdomp, snor, baardmannetje, kleine karekiet en waterral. In het vroege voorjaar zien de hooi- en rietlanden het op veel plaatsen geel van de dotterbloemen. Orchideeën zijn er ook te vinden.