Duinen van Texel (NP)

Fotoimpressie

Voor meer foto’s van NP Duinen van Texel zie onderstaande deelgebieden.

Beschrijving

Het Nationaal Park Duinen van Texel loopt als een onafgebroken duinstrook langs de westkant van Texel naar het noorden toe, met van zuid naar noord onder andere de volgende deelgebieden:

  • De Mokbaai – ontstaan na verzanding van het het Spanjaardsgat – is een ingesloten baai aan de zuidwest kant van Texel. Bij eb foerageren en rusten er diverse vogels op de wadplaten en bij vloed rusten de vogels op kwelders in de Mokbaai
  • De Hors: een uitgestrekte strandvlakte met jonge duintjes.
  • De Bollenkamer: een uitgestrekt oud duinlandschap met heide. In sommige delen (duinvallei) een hoge grondwaterstand.
  • De Nederlanden: een cultuurgrasland waar schapen en Galloway-runderen grazen.
  • De Muy: een jong duingebied met steile duinen en weilanden. In dit gebied ligt de Muyplas en een markant dennenbosje genaamd het Oorlogsschip.
  • De Slufter: een unieke kwelder die door de open verbinding met de zee regelmatig overspoeld wordt met zout water. Hierdoor is er een krekenstelsel ontstaan.
  • De Eierlandse Duinen: een oud en kalkarm duinengebied in het noordwesten van Texel. In dit natuurgebied liggen droge en natte duingraslanden, afgewisseld door kleine bosjes en struwelen. De duinen zijn er grillig van vorm.

Zie hier voor meer informatie over Texel.