’t Roegwold

Fotoimpressie

Beschrijving

’t Roegwold is een relatief jong natuurgebied in Groningen. ’t Roegwold vormt een schakel tussen het Waddengebied en de Drentse natuurgebieden. Het waterrijk gebied loopt van Kolham tot en met het Schildmeer. ’t Roegwold kenmerkt zich door een afwisseling van open water, graslanden, ruigte, rietkragen, moeras en kleine bosjes. In het gebied ligt ook het Schildmeer. Het meer wordt grotendeels omsloten door de natuur van ’t Roegwold. Het natuurgebied bestaat uit de volgende aaneengesloten deelgebieden:

Flora & Fauna

Veel water- en moerasvogels in de rietmoerassen en ondiepe plassen. De gebruikelijke soorten maar zeker ook veel zeldzamere soorten.  In de moerasvegetaties broeden soorten zoals sprinkhaanzanger, blauwborst, snor, porseleinhoen, baardmannetje en rietzanger.  Verder bruine kiekendief, de roerdomp, geoorde fuut en de zeldzame witwangstern. Op de ruigere bloemrijke graslanden de graspieper, de veldleeuwerik, gele kwikstaart en de roodborsttapuit. Zeldzame gasten zijn de steltkluut, roodhalsfuut en blauwe kiekendief.  In de winter verblijven er ook veel ganzen. Een deel van ’t Roegwold wordt begraasd door Herefordkoeien, Groninger blaarkoppen en schapen. Naast de bloemrijke graslanden soorten zoals zandblauwtje, goudknopje, waterviolier en krabbenscheer.