’t Roegwold

Fotoimpressie

Beschrijving

Het Roegwold is een relatief jonge natuurgebied in Groningen. Het Roegwold vormt een schakel tussen het Waddengebied en de Drentse natuurgebieden. Het waterrijk gebied loopt van Kolham tot en met het Schildmeer.  Het Roegwold kenmerkt zich door een afwisseling van open water, graslanden, ruigte, rietkragen, moeras en kleine bosjes. In het gebied ligt ook het Schildmeer. Het meer wordt grotendeels omsloten door de natuur van het Roegwold. Het natuurgebied bestaat uit de volgende aanééngesloten deelgebieden:

 

 

Flora & Fauna

Veel water- en moerasvogels in de rietmoerassen en ondiepe plassen. De gebruikelijke soorten maar zeker ook veel zeldzamere soorten.  In de moerasvegetaties broeden

soorten zoals sprinkhaanzanger, blauwborst, snor, porseleinhoen, baardmannetje en rietzanger.  Verder bruinekiekendief, de roerdomp (is een typerende vogel voor het Roegwold), geoorde fuut en de zeldzame witwangstern. Op de ruigere bloemrijke graslanden de graspieper, de veldleeuwerik en de roodborsttapuit. Zeldzame gasten zijn de steltkluut, grauwe klauwier, roodhalsfuut en blauwe kiekendief.  In de winter verblijven er ook veel ganzen. Ganzen verblijven ook in het natuurgebied, met grote aantallen in de winter. Een  deel van het Roegwold wordt begraasd door Herefordkoeien, Groninger blaarkoppen en schapen.

Naast de bloemrijke graslanden soorten zoals zandblauwtje, goudknopje, waterviolier en krabbenscheer.