Heanmar

Fotoimpressie

Beschrijving

De Heanmar is een oude droogmakerij bij Koudum. Nu een bloemrijk hooiland en weidevogelgebied. Het natuurgebied ligt ten noorden van Koudum.

Flora & Fauna

In het hooiland bloeien echte koekoeksbloem, pinksterbloem, gele boterbloem en de grote ratelaar. Weidevogels als tureluur, veldleeuwerik, grutto en kievit komen voor.