Heanmar

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Henamar is een oude droogmakerij bij Koudum.  Nu een bloemrijk hooiland en weidevogelgebied.  Het natuurgebied ligt ten noorden van Koudum.

Flora & Fauna

In het hooiland bloeien echte koekoeksbloem, pinksterbloen, gele boterbloem en de grote ratelaar.  Weidevogels als tureluur, veldleeuwerik, grutto en kievit komen voor.