Mantingerzand

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Mantingerzand is een stuifzandgebied met vochtige en droge heide, en uitgestrekte jeneverbesstruwelen. In het gebied liggen verspreid enkele kleine naald- en loofbosjes. In de lagere delen liggen enkele heideplassen.

 

Flora & Fauna

In het gebied komen de meer gebruikelijke vogelsoorten voor zoals bonte vliegenvanger, grauwe vliegenvanger, gekraagde roodstaart, tuinfluiter en grote bonte specht. Op en langs de heide broeden vogels zoals boomleeuwerik, geelgors, wielewaal en roodborsttapuit. In de wintermaanden verblijft er soms de klapekster.

Qua reptielen en amfibieën komen de heikikker, levensbarende hagedis, ringslang en rugstreeppad er voor.