Berkheide

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Berkheide is duinnatuurgebied met een overwegend open duinlandschap met vooral duingraslanden en lokaal struweel. Het natuurgebied ligt ten zuiden van Katwijk en ten noorden van de Wassenaarse Slag. Afgezien van de Pan van Persijn aan de binnenduinrand is het gebied niet rijk aan opgaand bos. Verder zijn de kleine valleien en paraboolduinen kenmerkend voor dit duingebied. De duinen van Berkheide zijn minder breed dan die van Meijendel, maar het reliëf is er groter. Er zijn hogere duinen en meer duinvalleien in Berkheide dan in Meijendel. Het gebied wordt begraasd door Schotse Hooglanders.

Kleine voormalige landbouwakkertjes komen er ook voor. Werden met name gebruikt voor de aardappelteelt. Ook loopt door het gebied de Atlantic Wall. Een stenen muur gebouwd door de Duitsers om zwaar materieel van de geallieerden tegen te houden.

Het Pan van Persijn is een gedeelte met voornamelijk bos. Aanwezige boomsoorten: eiken, iepen, populieren en kastanjes. Aanwezige planten: salamonzegels, boshyacinten en varens. In de Tweede Wereldoorlog maakte dit gebied ook onderdeel uit van de Atlantic Wall, waar nog steeds overblijfselen van te zien zijn.

Flora & Fauna
In het noorden van Berkheide komt door voormalige akkerbouw, begrazing en houtkap de zogenaamde zeedorpen-vegetatie voor. De belangrijkste plantensoorten in deze zeedorpen-graslanden zijn: oorsilene, kleine ratelaar, stinkende ballote, ruw gierstgras, blauwe bremraap, bitterkruidbremraap en duinbergvlas. Andere bijzondere plantensorten zijn: kleine steentijm, kruisbladgentiaan en parnassia, strandduizendguldenkruid en orchideeën (in de zomer bloeien in de duinvalleien veel moeraswespenorchis).  In het voorjaar worden de duinen wit gekleurd door de bloei van de duinroos.

Voorkomende diersoorten zijn:
Vogels: waterral, blauwborst, tapuit en roodborsttapuit
Reptielen: zandhagedis en rugstreeppad
Insecten: kleine parelmoervlinder, glassnijder en blauwvleugelsprinkhaan
Zoogdieren: veel reeën en de vos wordt ook regelmatig gesignaleerd