Weerribben-Wieden (NP)

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Het waterrijke natuurgebied ligt in de Kop van Overijssel en bestaat uit afwisselingen van plassen, talloze sloten en petgaten,  uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen, dichtbegroeide moerasbossen en het zeldzame trilveen. Het gebied is ontstaan door turfwinning in het verleden.  Het naam van nationale park Weerribben-Wieden verwijst naar:  de trekgaten (de weren) , de legakkers (de ribben) en onder water gelopen verveend laagveen (de wieden). Een bijzonder broekbos  in het park is het Woldlakebos. Een natuurgebied met met veel sloten, open wateren, natte delen en brede zandpaden. Het gebied is een ideaal leefgebied voor bijzondere vlinders en libellen.

Deelgebieden van de Weerribben-Wieden:

 

Flora&Fauna

Op de prachtige hooilanden bloeien elk jaar soorten zoals dotterbloem, echte koekoeksbloem, moeraskartelblad, ratelaar en verschillende soorten orchideeën. Ander bijzonder soorten zijn parnassia, watermunt en de zeldzame orchidee groenknolorchis. Bijzondere insecten zijn grote vuurvlinder, zilveren maan en zeldzame libellensoorten. Uniek in het gebied is het voorkomen van trilveen (‘drijvende land’).  In het water komt krabbenscheer en watergentiaan voor en langs de oevers groeien planten als zegge, waterzuring en galigaan. In het gebied leven diverse water- en moerasvogels zoals roerdomp, purperreiger, blauwborst, bosrietzanger en kleine karekiet. Het is een belangrijk broedgebied voor de zwarte stern. In het gebied leeft ook de otter.