Punt van Reide

Fotoimpressie

 

Beschrijving

 

Flora & Fauna

Op de kwelders vindt men een zoutwatervegetatie: kweldergras, zeealsem, Engels slijkgras en zeekraal.  Er zijn broedkolonies van de noordse stern en de visdief.  Steltlopers zoals de tureluur nestelen er ook. Op het wad aangrenzend aan de Punt van Reide zijn vaak zeehonden te zien.