Noordduinen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een lang gerekte strook duinen. Het zijn zogenaamde grijze duinen, het gebied kleurt grijs door de vele mossen en korstmossen die hier op het kalkarme zand groeien.  Duinstrook is maximaal zo’n 500m breed. Het is de zeewering voor de achterliggende polders. De Noordduinen liggen tussen Callantsoog en Den Helder. Een voormalig militair terrein, het Botgat ,  is nu een bloemrijk duingrasland met duinvalleien. In gebied komen grijze duinen voor, een zeldzaam duintype.  Grijze duinen is een zelfzaam duintype wat zich kenmerkt door droge graslanden met soortenrijke begroeiingen van laagblijvende grassen, kruiden en  (korst)mossen.

 

Flora & Fauna

In de Noordduinen komen graspiepers en tapuiten voor (hoogste dichtheid van Nederland). Deze bijzondere duinvogel broedt graag in de oude konijnenholen. De konijnen die daar leven houden de duinen open.  De konijnen stand is echter dramatische gekrompen.

In de natte duinvalleien zijn verder duinvlinders en veel bijzondere planten te vinden.