Dollard

Fotoimpressie

Beschrijving

De Dollard is een zeearm van de Waddenzee en ligt op het grensgebied van Nederland en Duitsland in de provincie Groningen. De Duitse rivier de Eems mondt hierin uit. Opvallend is het grote getijdeverschil van 3 meter. Verreweg het grootste gedeelte van de Dollard is een beschermd natuurgebied bestaande uit kwelders, slikken en (droogvallende) wadplaten.

De Eems-Dollard is één van de twee estuaria die er in Nederland nog zijn. Een estuarium is een trechtervormige riviermonding waar zoet- en zout water gemengd wordt onder invloed van het getij. Voor de Eems-Dollard geldt dat vanuit de Eems zoet water wordt aangevoerd die geleidelijk overgaat in het zoute water van de Waddenzee. Hierdoor ontstaat brak water wat unieke omstandigheden creëert voor planten en dieren.

Flora & Fauna

In het gebied leven zeehonden. Tevens zijn de kwelders een uniek foerageer- en rustgebied voor duizenden vogels, waaronder bontbekplevieren, bonte strandlopers, kluten en zwarte ruiters. In het najaar bloeien de lila-kleurige zeeasters. In de Dollard staat bij Nieuwe Statenzijl een unieke buitendijkse vogelkijkhut: De Kiekkaaste. Zie hier voor meer informatie over de Waddenzee.