Peazemerlannen

Fotoimpressie:

 

Beschrijving:

In het noorden van Friesland ligt het natuurgebied Peazemerlannen.  Gebied grenst aan de plaatsen Moddergat en Paesens. Tijdens een zware storm in 1973 sloeg het beukende water een gat in de dijk. Het gaat is nooit meer gedicht waardoor water van de Waddenzee hier gedeeltelijk vrij spel heeft.  Hierdoor is er een nu een gevarieerd kwelderlandschap ontstaan. Bij laagwater foerageren  de wadvogels op het wad zoals schelpdieren, pieren en kreeftjes die zijn achtergebleven in de drooggevallen geulen en plassen.

 

Flora & Fauna:

In het najaar  tot in het voorjaar zijn hier veel rotganzen en brandganzen.  In de zomerpolders broeden scholeksters, kieviten, tureluurs en kluten. De gebieden (strandjes) die bij de doorgebroken dijk zijn ontstaan, zijn in trek als broedplaats voor enkele bontbek- en strandplevieren. Wadvogels verzamelen zich samen hier samen op plaatsen die nog droog zijn, de zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen.  Soorten die je hier kan treffen: lepelaar, kleine zilverreiger, oeverloper, watersnip, bonte strandloper, drieteenstrandloper, krombekstrandloper, rosse grutto, steenloper, witgatje, zilverplevier, goudplevier, bontbekplevier, kanoet, wulp, paarse standloper, regenwulp, groenpootruiter, tureluur en zwarte ruiter. Graspiepers en veldleeuweriken kom je tegen op de hoger gelegen gedeelten.

In de winter tref je in de Peazemerlannen speciale wintergasten. Vogelsoorten zoals de strandleeuwerik, sneeuwgors, ijsgors, frater en de paarse strandloper. Deze soorten vind je in Nederland in de winter eigenlijk alleen maar langs de kust (kwelders, dijken en strand).

Zoutminnende planten zoals zeeasters en lamsoor kleuren het gebied paars tijdens de bloeiperiode in het najaar. Zeekraal (lage zoutminnende plant) bloeit er dan ook volop en geeft de kwelders een rode laag.