Schoorlse Duinen

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Schoorlse Duinen is Nederlands hoogste en breedste duingebied in de kop van Noord-Holland.  Het gebied bestaat uit duinen, (dichte)bossen, heidevelden, duingraslanden en uitgestrekte valleien. Hoogste duin bij Schoorl is 55,4 m hoog. Het zand is kalkarm en verstuift makkelijk.  Het brede middenduin bestaat uit loopduinen; dat wil zeggen duinen met een afgevlakte zijde waar de wind meestal vandaan komt en een steile zijde in de luwte.

In 1997 werd in de zeereep een gat gegraven zodat Noordzeewater bij springtij (en stormen) de duinen in kan stromen naar de achterliggende vallei (Parnassiavallei). Het gebied heeft de naam ‘de Kerf’ gekregen. Door zandverstuivingen heeft de Kerf zichzelf na 2010 weer (grotendeels) gesloten. De Parnassiavallei is nat en heeft een enkel zoutelement.

In het midden van het brede duinmassief van Schoorl ligt het Vogelmeer.

 

Flora & Fauna

Grote verscheidenheid aan soorten door voorkomen reliëf, natte en droge gebieden, kalkarme naar kalkrijke delen en het menselijk gebruik in het verleden.

In de Parnassiavallei komen planten voor zoals parnassia, zandblauwtje, rond wintergroen, rietorchis, scherpe fijnstraal, schorrezoutgras en moeraswespenorchis.   Op de heide domineert struikheide vergezelt met kraaiheide. In de dennenbossen en op de kraaiheidevegetatie komt relatief veel de dennenorchis voor.

De bossen zijn rijk aan mierensoorten. Op het zand het voorkomen van de zandhagedis (duinhagedis).

Vogels die voorkomen zijn onder andere: veldleeuwerik, grauwe vliegenvanger, nachtegaal, roodborsttapuit, tapuit, groene specht, graspieper en de kneu. Daarnaast heeft de zeldzame nachtzwaluw met zijn karakteristiek snorrend geluid er zijn habitat.