Reevediep

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een waterverbinding tussen de IJssel en het Drontenmeer ten zuiden van Kampen.  Rondom de watergeul liggen diverse natte natuurgebieden. De waterstand in het gebied kan behoorlijk fluctueren (onder ander bij afvoer van hoogwater vanaf de IJssel). De natuur beweegt daarop mee.

 

Flora & Fauna

In het Reevediep komen een aantal zeldzame diersoorten voor zoals de meervleermuis, waterspitsmuis, otter en de kleine modderkruiper. Qua vogels komen diverse weidevogels voor. Verder water- en rietvogels, zilverreigers, ganzen en eenden.