De Slufter

Fotoimpressie

Beschrijving

De Slufter is een bijzonder kweldergebied direct grenzend aan de Noordzeekust en gelegen tussen twee zanddijken. Dwars door het gebied stromen kreken met zout water. Door de open verbinding met de zee loopt het kweldergebied bij extreem hoog water volledig onder water. Bij gewoon hoog water stroomt het water alleen het krekenstelsel in. Waar het water langzaam stroomt in de kreken bezinkt slib. Waardoor er een voedselrijke bodem ontstaat. Naast de kreken komen (stuif)duinen en vochtige duinvalleien voor.

Het is gelegen tussen De Muy en de Eierlandse duinen op Texel. Het behoort tot het NP Duinen van Texel. De Slufter is het gevolg van een aantal dijkdoorbraken in het verleden van Texel

 

Flora & Fauna

Zoutminnende planten zoals lamsoor, zeekraal, zeealsem, Engels gras, zeeweegbree en zoutmelde komen er voor. In de zomer kleurt de Slufter paars door bloeiende lamsoor. In de duinvalleien in de Slufter komen bijzondere soorten voor zoals slanke gentiaan, dwergbloem, moeraswespenorchis, groenknolorchis, addertong en parnassia.

Vogels zoals lepelaar, eidereend, kluut, bergeend, bruine kiekendief en veldleeuwerik broeden in De Slufter. Zeldzame soorten die er in hele kleine aantallen kunnen broeden zijn dwergstern, bontbekplevier en strandplevier. In het struweel komen veel grasmussen en roodborsttapuiten voor. In het najaar rusten en foerageren er vele stellopers. Er overwinteren sneeuwgorzen, strandleeuweriken en fraters.

Krabben, garnalen en platvis leven in de kreken.