Mokbaai

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Mokbaai is een inham in het zuidelijk deel van Texel. Het gebied is onderdeel van het NP Duinen van Texel. Het is een overblijfsel van het vroegere Spanjaardsgat dat in de loop van de achttiende eeuw is verzand. Aan de zuidkant van Mokbaai liggen de Horstmeertjes en de Horstpolder. Aan de noordkant liggen een klein duingebied genaamd Schildbolsnol, een vogelreservaat en De Petten. Tijdens eb valt de baai grotendeels droog met aan de randen hoge en lage kwelders:  kwelder van het Puntje en kwelder De Karhoek. De kwelders bestaan uit schelpbanken, riet en wadvegetatie.

 

Flora & Fauna

Bij vloed foerageren en rusten vele vogels op de hogere delen van de kwelders.  Vooral tijdens de trek kunnen dit grote aantallen zijn (onder andere goudplevieren, zilverplevieren, rosse grutto’s, wulpen, kanoeten, bonte strandlopers, reuzensterns en kanoeten). In het riet komen baardmannetjes, rietgorzen, blauwborsten en kleine karekieten voor.  In de winter diverse soorten eenden.

Op de kwelders komen soorten zoals zeekraal (de kortarige en langarige) en slijkgras voor.