Duinen Ameland

Fotoimpressie

Beschrijving

Ameland kent diverse duingebieden. Een bijzonder duingebied is ’t Oerd. Dit betreft een oud begroeid duingebied met enkele hoge duinen en vochtige duinvalleien aan de oostkant van Ameland. In dit gebied ligt ook de hoogste duin van Ameland: de Oerdblinkert (24 meter). Het gebied heeft een grote kolonie zilvermeeuwen.

Een ander bijzonder (duin)gebied is het Groene Strand: een stuk strand wat door natuurlijke ontwikkeling begroeid is geraakt. Het betreft een dynamisch gebied met duinvorming, duindoornstruweel, kweldervegetatie (oostzijde) en kalkrijke duinvalleien. Hier zijn bijzonder plantensoorten en vogels te vinden. Er broeden onder andere eider, bruine kiekendief en lepelaar. Daarnaast enkele zeldzame strandbroeders zoals dwergstern en strandplevier.

Andere duingebieden in Ameland van west naar oost zijn: Hollumerduinen, Korte Duinen, Lange Duinen, Ballumerduinen, Zwanewaterduinen, Briksduinen, Nesserduinen, Buurderduinen, en Kooioerdstuifdijkduinen. Zie hier voor meer informatie over Ameland.