Oostpolder

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Oostpolder  liggen ten westen van het Zuidlaardermeer en ten oosten van Noordlaren. De polders zijn onderdeel van het beekdalsysteem van het Zuidlaardermeer. Het Groninger Landschap wil van de polders goede leefgebieden maken voor weide- en moerasvogels. De Oostpolder is een veenweidegebied.  In het gebied lopen enkele trekgaten met aangrenzend legakkers. Deze legakkers zijn gedeeltelijk begroeid met rietkragen, elzenbroekbos en wilgenbroekstruweel.

Flora & Fauna

De polders zijn een aantrekkelijk leefgebied voor weide- en moerasvogels.  Zomers broeden er  kieviten, grutto’s, tureluurs, slobeenden, wintertalingen, veldleeuweriken, gele kwikstaarten en graspiepers. In de wintermaanden zijn er grote groepen kolganzen te vinden. In het gebied kan je de zeearend spotten. Ander zeldzaamheden zijn de steltkluut, geoorde fuut en de witwangstern.

In het water bloeien waterlelie en gele plomp.  Langs de oevers komen zwanenbloemen voor en in de polder zelf grote boterbloem en dagkoekoeksbloem (hooilanden).