Kwelders Schiermonnikoog

Fotoimpressie

Beschrijving

De kwelders liggen vooral aan in het oostelijke deel van het eiland langs het wad. Hier ligt de de uitgestrekte Oosterkwelder die met hoge waterstanden (springtij) grotendeels onder water komt te staan. Het kweldergebied bestaat uit slenken die zeewater af- en aanvoeren naar gelang het getij.  De kwelder kent een gradiënt  van zout naar zoet water. Op de lage delen van de kwelder komen zoutminnende planten voor zoals zeekraal. Op de hogere en wat drogere delen van de kwelder komen planten zoals Engels gras, lamsoor en zeealsem voor. Deze delen overstromen alleen incidenteel bij springtij. De kwelders van Schiermonnikoog zijn een vluchtplaats voor veel wad- en steltlopers tijdens hoogwater. Op de kwelders broedt een een lepelaarskolonie. Zie hier voor meer informatie over Schiermonnikoog.