Koningslaagte

Fotoimpressie

Beschrijving
Koningslaagte is een kleiweidelandschap aan de noordkant van de stad Groningen.  Het is een weidegebied op kleigrond. Gebied herbergt nog oude meanders van de voormalige rivier de Hunze.  De vochtige graslanden zijn in trek bij allerlei weidevogels en steltlopers om te foerageren.