Zwanenwater

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Het Zwanenwater is een natuurgebied ten zuiden van de kustplaats Callantsoog. Een gebied met duinen, bloemrijke duinvalleien, kleine heidevelden, moerasbosjes en twee grote duinmeren. De meren zijn de grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa): genaamd her Eerste Water en het Tweede Water met het Bokkeneiland.  Blonde d’Aquitaine koeien begrazen het gebied.

 

Flora & Fauna

Rond de oevers komen wilgenbos voor; verder velden met dotterbloemen en bloemrijke duinvalleien. Gebied is rijk aan diverse schakeringen door verschillen in reliëf, water (kwelwater of regenwater) en bodemgesteldheid (zand of veen),

Gebied heeft een rijke en bijzonder flora waaronder veel orchideeën zoals de zeldzame groenknolorchis, brede orchis, rietorchis bijenorchis, grote keverorchis, en welriekende nachtorchis. Verder parnassia, echte koekoeksbloem en de grote ratelaar. Struik- en dopheide bloeien in de duinen in de zomer.

Vogels: jaarlijks meer dan 75 broedende soorten en diverse trekvogels. In de winter watervogels waaronder smient, slobeend, grote zaagbek en grote zilverreigers.  Op het Bokkeneiland broeden aalscholvers en lepelaars.