Sallandse Heuvelrug (NP)

Fotoimpressie

 

Beschrijving

Een gebied met heuvels – ontstaan door schuivend ijs, smeltend water en vertstuivingen uit een ver verleden –  golvende heidevelden en uitgestrekte bossen. Het NP Sallandse Heuvelrug ligt tussen Hellendoorn en Holten. Het grootste deel van de Sallandse Heuvelrug ligt hoog en droog. Bekende heuvels in het nationaal park zijn de Haarlerberg, Holterberg, Noetselerberg en de Koningsbelten.

Aan de westkant van het gebied bevinden zich een aantal vennen.  Bijvoorbeeld de Fazantenweide die in 1996 door Natuurmonumenten is hersteld. Naast dit gebied bevinden zich op de Sprengerberg ook enkele vennetjes zoals de Eendenplas en de kleine plas.

Flora&Fauna

Het gebied herbergteen zeer zeldzame vogel: de korhoen. Een standvogel die in Nederland alleen nog daar voorkomt in zeer kleine aantallen (enkele aantallen). De populatie wordt zeer met uitsterven bedreigd. Nakomelingen worden niet groot. Het gebrek aan dierlijk voedsel (insectenlarven en spinnen) en de niet juiste voedingswaarde daarvan schijnt daarin ene grote rol te spelen. Volwassen korhoenders eten voornamelijk plantaardig voedsel.  Jeneverbesstruwelen, nachtzwaluw, roodborsttapuit en korhoen zijn soorten in het gebied die men tracht te beschermen

Heide: De flora bestaat voornamelijk uit soorten die goed zijn aangepast tegen droog en voedselarme zand. De droge delen wordt gedomineerd door struikheide en op de wat vochtiger plekken vinden we dopheide en pijpenstrootje. Dichte struwelen met jeneverbessen komen er voor. Aan de voet van de Sprengerberg is er een grote hoeveelheid rododendrons.

Bos: De Sallandse Heuvelrug laat een grote verscheidenheid aan bossen zien. Naaldbos vooral in de vorm van grove den, lariks en douglasspar. Afgewisseld door de loofsoorten berk, eik en beuk.  Lijsterbes komt het en der voor als struiklaag . Bijzondere planten zijn salomonszegel en dalkruid.  Rode bosbes , blauwe bosbes en vossenbes komen voor. Amfibieën zoals de kamsalamander en heikikker zijn de rode lijst soorten in het nationaal park.