Volharding

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Volharding is een buitendijkse hoogwatervluchtplaats voor vogels in het noordelijk deel van Texel (ten westen van De Cocksdorp). Het is een kleinschalig kweldergebied omringd door wad.

 

Flora & Fauna

Zeldzame broedvogels als de dwergstern, noordse stern, bontbekplevier en strandplevier maken er soms hun nest.

Tijdens eb foerageren er vogels op het wad. Bij hoogwater is het een hoogwatervluchtplaats voor (wad)vogels. Soorten zoals bonte strandlopers, rosse grutto’s, bontbekplevieren, kanoeten, krombekstrandlopers, tureluurs, lepelaars, zilverplevieren, smienten, pijlstaarten, eidereenden en ganzensoorten foerageren en rusten hier in delen van het jaar.

Eind van de zomer en in het najaar kleurt de kwelder paars en rood door bloeiend lamsoor en zeekraal.