Dollard

Fotoimpressie

 

Beschrijving

De Dollard is een zeearm van de Waddenzee en ligt op het grensgebied van Nederland en Duitsland. De Duitse rivier de Eems mondt hierin uit. Opvallend is het grote getijdeverschil van 3 meter. Verreweg het grootste gedeelte is een beschermd natuurgebied bestaande uit:

  • kwelders
  • slikken
  • (droogvallende) wadplaten

De Eems-Dollard is een van de twee estuaria die er in Nederland nog zijn.  Vanuit de Eems wordt zoet water aangevoerd die geleidelijk overgaat in het zoute water van de Waddenzee.  Hierdoor ontstaat brak water wat unieke omstandigheden creëert voor planten en dieren.

Flora & Fauna

In het gebied leven zeehonden. Tevens zijn de kwelders een uniek foerageer- en rustgebied voor duizenden vogels. Denk aan bontbekplevieren, bonte strandlopers, kluten en zwarte ruiter. In het najaar zijn de uitgestrekte lila-kleurige zeeastervelden een bijzonder fenomeen.  In de Dollard staat bij Nieuwe Statenzijl een unieke buitendijkse vogelkijkhut.