Leinwijk

Fotoimpressie

Beschrijving

Leinwijk is een natuurgebied ten zuiden van Kropswolde grenzend aan de oostkant van het Zuidlaardermeer. Rietkragen, plassen, slikkige oeverzones en ruige graslanden karakteriseren het gebied. Het gebied heeft wisselende waterstanden waardoor er een vloedmoeras ontstaat wat gunstig is voor water- en overplanten. Een windmolen zorgt voor de variërende waterstanden.

Flora & Fauna:

Er leven veel water- en moerasvogels waaronder de rietzanger, rietgors, de kleine karekiet en de graspieper. Zwarte sterns en dwergmeeuwen komen voor. De zeldzame oeverplant slijkgroen groeit hier, tevens rietorchis, dotterbloem, wateraardbei en moeraswolfsklauw. Ook de bever is aanwezig in Leinwijk. Gebied wordt begraasd door Nederlands landgeiten.